[weglot_switcher]

Søe-Jensen & CO.

SINCE 1862

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jednym z ogólnych celów Søe-Jensen & Co. jest utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla naszych klientów i partnerów, nawet jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. Søe-Jensen & Co. w związku z tym, ustalił politykę dotyczącą tego, jak w Søe-Jensen & Co., traktujemy Twoje dane osobowe.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Søe-Jensen & Co., obsługuje stronę soe-jensen.com, dostawców i klentów B2C i B2B.

Søe-Jensen & Co. jest administratorem danych osobowych.

Dane kontaktowe Søe-Jensen & Co: Søe-Jensen & Co, Amaliegade 4, 1256 Copenhagen K, sjc@soe-jensen.dk, kontakt@soe-jensen.pl

Søe-Jensen & Co. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Søe-Jensen & Co. dostosowała odpowiednie procesy i systemy zgodnie z nowymi przepisami UE, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO).

Søe-Jensen & Co. sprzedaje produkty fizyczne.

Przesyłając swoje dane osobowe do Søe-Jensen & Co. podczas zamawiania jednego lub więcej produktów i dokonując zakupu, użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Søe-Jensen & Co.

2. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ DANE OSOBOWE?

Søe-Jensen & Co. gromadzi dane osobowe w następujący sposób:

 • Gdy zdecydujesz się na zakup, jednego lub większej ilości produktów lub usług, Søe-Jensen & Co.
 • Od osób działających w Twoim imieniu.
 • Na rynku B2B. Na przykład w sytuacji sprzedaży, w której wymagana jest wycena jednej z usług Søe-Jensen & Co.
 • Jako nabywca B2C, kupujący produkt lub proszący o wycenę od Søe-Jensen & Co.
 • W przypadku subskrypcji biuletynów Søe-Jensen & Co.
 • W mediach społecznościowych, w przypadku dostawców usług reklamowych i analitycznych oraz rejestrów publicznych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych będzie zawsze odbywać się zgodnie z prawem.

3. JAKIE INFORMACJE GROMADZI SØE-JENSEN & CO.

Søe-Jensen & Co. gromadzi między innymi następujące dane osobowe:

 • Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia i inne ogólne dane osobowe
 • Historia zakupów
 • Informacje zwrotne za pośrednictwem serwisów internetowych
 • Informacje zwrotne w mediach społecznościowych i na innych platformach cyfrowych
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o firmie i odpowiednie kontakty

Oprócz otrzymywania informacji od użytkownika, Søe-Jensen & Co. będzie, w niektórych przypadkach, uzupełniać nasze informacje takimi, które otrzymaliśmy od strony trzeciej, np. partnera biznesowego.

W takich przypadkach obowiązkiem strony trzeciej jest poinformowanie zaangażowanych klientów, o warunkach Søe-Jensen & Co. i niniejszej polityce dotyczącej danych osobowych oraz zapewnienie uzyskania niezbędnych zgód na rejestrację i przetwarzanie wszelkich danych wrażliwych.

4. JAKI JEST CEL ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Søe-Jensen & Co. gromadzi wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do celów opisanych w odrębnych warunkach, dotyczących danych usług oraz w niniejszej polityce prywatności.

Celem gromadzenia danych osobowych przez Søe-Jensen & Co. może być jeden lub więcej z poniższych celów:

 • Przetwarzanie zakupów produktów Søe-Jensen & Co.
 • Kontakt przed, w trakcie lub po dokonaniu zakupu.
 • Poprawa i rozwój usług Søe-Jensen & Co.
 • Dostosowanie komunikacji i marketingu Søe-Jensen & Co, do użytkownika.
 • Analiza zachowań użytkowników i ponowny marketing.
 • Zarządzaj swoimi relacjami z Søe-Jensen & Co.
 • Spełnienie wymogów prawnych.

5. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Søe-Jensen & Co. opiera przetwarzanie danych osobowych na następującej podstawie prawnej.

Søe-Jensen & Co., może przetwarzać dane osobowe użytkownika, ponieważ jest to konieczne do realizacji zakupu, którego użytkownik jest stroną.

Søe-Jensen & Co., może przetwarzać dane osobowe klienta w celu przeprowadzenia określonych działań i/lub przygotowań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy.

Przetwarzanie może mieć również miejsce, w celu realizacji przez Søe-Jensen & Co. uzasadnionego interesu, chyba że interes użytkownika jest nadrzędny.

Prawnie uzasadnione interesy, realizowane przez Søe-Jensen & Co. obejmują statystyki, ankiety wśród klientów, marketing oparty na zainteresowaniach i analizę ogólnych zachowań użytkowników w celu, między innymi, poprawy korzyści, doświadczeń i jakości usług Søe-Jensen & Co.

6. TWOJE PRAWA

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, użytkownik ma szereg praw dotyczących tego, jakie dane osobowe przetwarza i rejestruje Søe-Jensen & Co.

Prawa te są następujące:

 • Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zarejestrowanych przez Søe-Jensen & Co., oraz do ich poprawiania, aktualizowania i usuwania.
 • Jeśli użytkownik zażąda usunięcia swoich danych osobowych, Søe-Jensen & Co. usunie wszystkie dane, do których przechowywania Søe-Jensen & Co., nie jest zobowiązane przepisami prawa.
 • Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody użytkownika, użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę, co oznacza, że przetwarzanie zostanie wówczas wstrzymane, chyba że Søe-Jensen & Co. jest prawnie zobowiązana do przetwarzania danych osobowych.

Dostęp może być jednak ograniczony w celu ochrony prywatności innych osób, tajemnic handlowych i praw własności intelektualnej.

Na pisemny wniosek skierowany do Søe-Jensen & Co., użytkownik może otrzymać transkrypcję swoich danych osobowych, zaktualizować swoje dane osobowe, wyrazić sprzeciw lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Wniosek musi być podpisany przez użytkownika i zawierać jego imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i numer klienta (jeśli dotyczy).

W ciągu 1 tygodnia od otrzymania wniosku o transkrypcję, Søe-Jensen & Co. prześle ją na Twój adres e-mail.

W przypadku wniosków o poprawienie i/lub usunięcie danych osobowych, Søe-Jensen & Co. zbada, czy warunki zostały spełnione, a jeśli tak, wprowadzi zmiany lub usunie je tak szybko, jak to możliwe.

Søe-Jensen & Co. może odrzucić żądania, które są nadmiernie powtarzalne, wymagają nieproporcjonalnej interwencji technicznej (na przykład w celu opracowania nowego systemu lub znaczącej zmiany istniejącej praktyki), wpływają na ochronę danych osobowych innych osób lub w sytuacjach, w których żądane działanie należy uznać za wyjątkowo złożone (na przykład żądania dotyczące informacji, które istnieją tylko jako kopie zapasowe).

7. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Søe-Jensen & Co. chroni Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem oraz przed nieuprawnionym dostępem lub wiedzą.

W przypadku naruszenia bezpieczeństwa, które skutkuje wysokim ryzykiem dyskryminacji, kradzieży tożsamości, strat finansowych, utraty reputacji lub innych znaczących niedogodności, Søe-Jensen & Co. powiadomi użytkownika o naruszeniu bezpieczeństwa tak szybko, jak to możliwe

Oprócz wewnętrznych systemów Søe-Jensen & Co., Søe-Jensen & Co. korzysta z zewnętrznych dostawców usług IT, systemów informatycznych, rozwiązań płatniczych itp.

Søe-Jensen & Co. zapewniła zawarcie umów o przetwarzanie danych ze wszystkimi odpowiednimi dostawcami, zgodnie z nowymi przepisami UE, dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (RODO). Zapewnia to wysoki poziom ochrony danych osobowych użytkowników.

W niektórych przypadkach Søe-Jensen & Co. może być również zobowiązana do ujawnienia danych osobowych na mocy prawa lub decyzji organu publicznego.

Søe-Jensen & Co. usuwa dane osobowe użytkownika, gdy Søe-Jensen & Co. nie jest już prawnie zobowiązana do ich przechowywania lub gdy nie ma już celu ich przetwarzania.

8. KONTAKT

W przypadku pytań, uwag lub skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Søe-Jensen & Co., można skontaktować się z nami pisemnie:

Amaliegade 4, 1256 København K – sjc@soe-jensen.dk lub kontakt@soe-jensen.pl

Jeśli nie przyniesie to wyjaśnienia, wszelkie skargi można kierować do Duńskiej Agencji Ochrony Danych.

Aktualny adres kontaktowy można znaleźć pod adresem www.datatilsynet.dk.

Wszelkie zmiany w polityce, dotyczącej danych osobowych będą zgłaszane poprzez opublikowanie nowych warunków, na stronie internetowej Søe-Jensen & Co.

What are you looking for?

Search through our assortment below